Helsingfors baptistförsamling  
 

 

Information om Helsingfors baptistförsamling

Historia
 
Baptismen, som del av den världsvida kristenheten, har sitt historiska ursprung i den radikala grenen av reformationen på 1500-talet. Man betonar den fria församlingen, dvs fri anslutning (genom de troendes dop) och frihet från statlig översyn. Baptismen, i likhet med andra kyrkor och kristna samfund ser sina rötter i Bibelns nya testamente. Till skillnad från en del andra kyrkor har baptismen uppfattat Nya Testamentets församlingsbildning som normgivande. Därför är man idag fortfarande en lekmannarörelse utan biskopar och kyrklig hierarki. Genom historien har baptismen ofta engagerat sig i samhällsfrågor och människorättsfrågor och krävt religionsfrihet och frihet för den enskilde att med bibeln som grund utforma sin tro.
Helsingfors svenska baptistförsamling grundades 1885, ungefär samtidigt som två andra frikyrkoförsamlingar i Helsingfors, nämligen Kristuskyrkan (Metodistkyrkan) och Andreaskyrkan (Fria missionsförbundet). Efter att under ett flertal årtionden hyrt utrymmen för sina samlingar byggde församlingen en stor och ändamålsenlig kyrka på Stora Robertsgatan som nu inhyser den finska pingstförsamlingen Lähetysseurakunta. Sedan 1960 finns Betelkyrkan på adressen Skillnadsgatan 1-3. Kyrkan inrymmer för tillfället också den finska Baptistiseurakunta.
 
 
Dopet
 
Ordet baptist kommer från det grekiska ordet "baptizein", som betyder neddoppa eller nedsänka. Baptismen är kanske mest känd för nedsänkningsdopet, något som man  med flera andra kyrkor och samfund härrör från Nya Testamentet. Dopet handlar om Guds oändliga nåd och kärlek till människan, något som kommer till uttryck i den personliga bekännelse om tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, som föregår dopet. Dopet är ett tecken på Guds kärlek, ett mottagande av hans nåd och en bekräftelse på det förbund Gud ingått med människan genom Jesus Kristus. Dopet visar hur den döpte uppstår till ett nytt liv tillsammans med Kristus, ett liv där kärlek, trohet, efterföljelse och rättvisa är viktiga element.
 
 
Bibelsyn och tro
 
Bibelordet är grunden för tron. Bibeln utgör berättelsen om hur Gud, himmelens och jordens skapare, ger människorna förtroendet att förvalta skapelsen och leva i gemenskap med Gud och med varandra. Bibeln berättar också om hur Gud, trots att människorna vänder sig bort från honom, håller fast vid sitt löfte till skapelse och mänsklighet och gör allt för att historien skall föras till ett harmoniskt slut. Bibeln innehåller även förebilder för hur arbete och gemenskap kan utformas i familj, samhälle och församling.
Baptister förenar sig med övriga kristna kyrkor och samfund i förståelsen att Bibeln är Guds ord till oss människor. I Bibeln uppenbarar sig Gud som Fader, Son och helig Ande. Gud är den som har skapat och uppehåller tillvaron. Jesus Kristus, Guds son och sändebud, vittnar om hur ett verkligt mänskligt liv kan levas. Medmänsklighet, rättvisa, frihet och engagemang för de svaga utgjorde grunden för Jesu liv. Hans död och uppståndelse innebär möjlighet till förlåtelse och ny livskvalitet för varje människa. Den heliga Anden, närvarande genom Guds ord och den kristna församlingen, är Guds tilltal i världen idag.
Genom enskild bibelläsning och bön, genom tro och praktiskt handlande, ger den heliga Anden kraft och möjlighet att leva ett meningsfullt liv. I gemenskapen med Jesus Kristus kan felaktiga mönster brytas. Människan kan befrias från levnadssätt som hotar vårt liv som enskilda och den miljö vi lever i. Guds skapelse hotas av destruktiva krafter och måste förvaltas ur det helhetsperspektiv som Bibeln presenterar.
 
 
Församlingssyn och administration
 
Baptistförsamlingens hörnsten är den enskilda medlemmen. Församlingens verksamhet och administration bygger till största delen på frivilliga insatser. Medlemmarna uppmuntras och förväntas bidra med insatser på olika områden enligt tid och intresse.
Församlingens högsta beslutande organ är församlingsmötet. Där behandlas församlingens verksamhet, ekonomi och anställningsfrågor. Pastorn och/eller församlingsföreståndaren leder arbetet tillsammans med äldste (det andliga ledarskapet) och styrelsen (det verkställande organet).
Helsingfors baptistförsamling har som första baptistförsamling beslutit att öppna medlemsskapet i församlingen också för personer som i sin övertygelse funnit barndopet som sitt dop och som bekänner en levande och aktiv tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vi vill på detta sätt betona troende församlingen som en andlig gemenskap där tron är det viktigaste och där den enskilda personens samvetsfrihet avgör synen på dopet.
 
 
Gudstjänster och verksamhet
 
Gudstjänsten i Betel är oftast enkelt utformad. Sång, bibelläsning, bön och förbön, predikan och musikinslag är vanligt. I gudstjänsten ges också tillfälle för deltagarna att frambära hälsningar och förbönsämnen. Nattvard eller brödsbrytelse firas i allmänhet en gång per månad. Söndagsskola för småbarn och skolbarn samt scouting kompletterar gudstjänstfirandet. För att stärka gemenskapen ordnar församlingsmedlemmarna kyrkkaffe varje söndag så långt möjligt. Gudstjänsten hålls kl 11 på söndag förmiddag. Under veckan samlas mindre grupper till bibelstudim och bön eller andakt.  Förutom söndagsgudstjänsten har en sånggrupp arbetat med en sång- och musikgudstjänst med nattvard kallad "Mysterium - en mässa om livets insida" av Ingmar Johansson. Föreläsningsserien Andliga vägledare erbjuder också undervisning och vägledning genom samtal och diskussioner varvat med föreläsningar och presentationer. Alpha-kursen, en grundkurs i kristen tro, har visat sig vara mycket uppskattad av både medlemmar och andra. En avslappnad samvaro med god mat, undervisning och framförallt samtal. I fredagsnumret av Hufvudstadsbladet ingår en annons med veckans verksamhet.
 
 
Skillnaden
 
Församlingen har ett nyhetsblad, Skillnaden, där verksamhet och församlingsnytt presenteras. Ofta ingår en betraktelse och olika människors vittnesbörd och tankar om livet. Namnet på Skillnaden syftar dels på församlingens adress på Skillnadsgatan och dels på tron att det utgör en skillnad i en människas liv att leva i gemenskap med Jesus Kristus. Skillnaden finns att få i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1.
 
 
Ekumenik och utbredning
 
Helsingfors baptistförsamling är ansluten till Finlands svenska baptistsamfund och genom det representerad i Frikyrklig Samverkan F.S. och Ekumeniska rådet i Finland. Finlands svenska baptistmission tillhör Europeiska Baptistfederationen, som i sin tur utgör en del av Baptisternas Världsallians (BWA). Internationell hjälpverksamhet, människorättsfrågor såväl som koordinering av verksamhet hör till EBF:s och BWA:s viktigaste uppgifter.
Världen över uppgår döpta baptister till över 40 miljoner. Antalet fördubblas lätt om man räknar med barn och andra odöpta familjemedlemmar. I Finland finns c 1.500 svensktalande baptister. Det finns baptistförsamlingar i alla Europeiska länder. I USA, Ukraina och Bortre Asien har baptismen stark representation internationellt.

 
  Helsingfors baptistförsamling
Betelkyrkan
Skillnadsgatan 1  00130 Helsingfors
betel@skillnaden.net